Назив на Друштвото: Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП пензиско друштво АД Скопје – скратен назив: ВФП пензиско друштво АД Скопје.

Седиште на Друштвото: Седиштето на Друштвото е на адреса: ул. Бул. Кочо Рацин бр. 3/2- кат 3 и 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Назив на Фондот: ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Седиште на Фондот: Седиштето на Фондот е на адреса: ул. Бул. Кочо Рацин бр. 3/2- кат 3 и 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Правна рамка на Фондот: Отворен доброволен пензиски фонд

Датум на основање на пензискиот фонд: ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје е основан на 27.07. 2022 година со дозвола и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд од страна на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување.

Контакт телефон: +389 2 3100 535

Име и презиме на членови на Управен одбор на Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд:

  • Марио Ѓорѓиев, CFA – Претседател на Управен одбор,
  • М-р Артон Лена, Член на Управен одбор

Име и презиме на членови на Надзорен одбор на Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд:

  • МАГ. Руперт Стробл, Претседател и член на Надзорниот одбор,
  • Петар Андреевски, член на Надзорниот одбор,
  • Владимир Деспотоски, член на Надзорниот одбор и
  • Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, независен член на Надзорниот одбор

Име, презиме и адреси на акционерите на Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд и нивното учество во основната главнина на Друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд:

– ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, Скопје, Република Северна Македонија, учество во основната главнина: 100%

Основната главнина на ВФП пензиско друштво АД Скопје изнесува 720.000 Евра.

Назив и седиште на чувар на имот: Комерцијална Банка АД Скопје, Седиштето на Чуварот на имот е на адреса: ул. Васил Иљоски 3, 1000 Скопје

Податоци за ревизорот на доброволниот пензиски фонд и друштвото: Надворешен ревизор на ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје и ВФП пензиско друштво АД Скопје е Друштво за ревизија МАЗАРС Ревизија ДОО Скопје, со седиште на ул. Даме Груев бр.7 , Скопје, со ЕМБС: 7521758

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229