Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на пензискиот фонд (МКД) Вредност на сметководствена единица (МКД) Број на сметководствени единици
ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 28.11.2023 27.11.2023 1.791.563,805516 100,132936 17.891,853341