Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на пензискиот фонд (МКД) Вредност на сметководствена единица (МКД) Број на сметководствени единици
ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 01.06.2023 31.05.2023 32.741.109,364757 102,4208481 320.336,522414