Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на пензискиот фонд (МКД) Вредност на сметководствена единица (МКД) Број на сметководствени единици
ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 17.05.2024 16.05.2024 99.781.406,356957 113,253114 881.047,794915