Датум на пресмeтка Датум на вреднување Нето вредност на имотот на пензискиот фонд (МКД) Вредност на сметководствена единица (МКД) Број на сметководствени единици
ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 19.06.2024 18.06.2024 109.874.711,750898 114,592179 958.832,554802