Назив:

Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Седиште:

ул. Бул. Кочо Рацин бр. 3/2- кат 3 и 4, 1000 Скопје

Телефон:

+389 2 3100 535

Интернет страна:

Датум на основање:

15.06.2022

Надзорна институција:

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk

Дел на Групацијата:

Офицер за заштита на лични податоци:

WVP Group GmbH, Graz, Austria

Марко Трајановски

marko.trajanovski@wvppenzisko.mk

или Контактирајте не преку контакт формата во продолжение: