ВИЗИЈА 

Да создадеме општество во кое сите пензионери се финансиски независни, имаат удобни приходи и финансиска слобода.

ВФП пензиско да биде синоним за “Животот е убав и после 50-тите”.

 

МИСИЈА

Преку одговорно работење да им пружиме шанса на компаниите да инвестираат во своите вработени и да им покажат колку им се важни за бизнисот; да создаваат пензиски шеми за своите вработени, како начин за градење квалитетен бренд како работодавци, задржување и привлекување на нов кадар.

Да ја зголемуваме свесноста на младите за можноста со наша помош да креираат финансиски удобна старост, исполнета со многу среќни моменти; да им ја укажеме потребата од штедење и инвестирање за обезбедување на поголеми приходи за годините кога нема повеќе да приходуваат од работа.